Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Μαγνήτες με φαντασία

[...] ''Λοιπόν Ρίτσαρντ,  είμαστε μαγνήτες, έτσι δεν είναι; Μάλλον όχι μαγνήτες. Σίδηρος τυλιγμένος με χάλκινο σύρμα κι όποτε θελήσουμε να μετατραπούμε σε μαγνήτες μπορούμε. Διοχετεύουμε το εσωτερικό μας βολτάζ μέσω του σύρματος και ελκύουμε ό,τι θέλουμε. Ο μαγνήτης δεν ενδιαφέρεται για το πώς λειτουργεί. Είναι αυτό που είναι και από τη φύση του ελκύει ορισμένα πράγματα ενώ σε κάποια άλλα δεν ασκεί καμιά επίδραση.
 [...] <<Κάτι ξέχασες να μου πεις. Με ποιό τρόπο μπορώ να το κάνω αυτο;>>

Ελλάς''Διότι την χώραν αυτήν κατοικούμεν όχι κατόπιν εκδιώξεως άλλων που την κατοικούσαν ούτε κατόπιν καταλήψεως αυτής, που ήτο έρημος κατοίκων, ούτε κατόπιν εγκαταστάσεως ημών εις αυτήν ως ομάδος αποτελούμενης από διάφορα φύλα, αλλ'αντιθέτως, είναι τόσον ευγενές και γνήσιον το γένος μας, ώστε εις την χώραν αυτήν, η οποία μας εγέννησεν από τα σπλάχνα της, εις αυτήν εξακολουθητικώς άνευ διακοπής κατοικούμεν, διότι ΕΙΜΕΘΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ και σ' αυτό ημείς μόνον ημπορούμεν να προσαγορεύομεν  την πόλιν μας με τας ιδίας λέξεις, με τας οποίας προσαγορεύομεν τους στενότερους συγγενείς μας''.

(ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Πανηγηγυρικός, 24)